ดร. ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ

ที่ปรึกษาภาควิชาเปียโน Advisor in the Piano Department

ดร.มดแดง จบปริญญาเอก (Doctor of Musical Arts) จาก West Virginia University, USA. สอบผ่านระดับ PC และ ATCL Performing Diploma และ Theory เกรด 8 จาก Trinity College London นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมการ อบรมหลักสูตรการสอนแบบ Dalcroze Eurhythmics จาก Carnegie Mellon University, USA มีผลงานการ แสดงเปียโนและการสอน รวมถึงทำการบรรยาย ซึ่งเป็น ที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
Vision อนาคตของการเรียนเปียโน ในประเทศไทย (คลาสสิก) อยากเห็นนักเรียนเข้าร่วมทั้งการแสดง Concert ฟัง Concert หรือแม้กระทั่งการสอบ การฟัง Concert และ การแสดงจะช่วยทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาฝีมือของ ตนเองได้มากขึ้น ปัจจุบันมี Concert Classic ให้ฟัง มากกว่าเดิมแล้วก็อยากสนับสนุนให้ผู้ปกครองพานักเรียน ไปฟัง Concert ให้มากขึ้น การสอบก็สามารถช่วยกระตุ้น ให้นักเรียนพัฒนาฝีมือได้เช่นกัน จะได้มีเป้าหมายในการ เรียนรวมทั้งยังได้ประเมินความสามารถของนักเรียน อีกด้วย

อ. ธรรศตะวัน ไขแสง

ที่ปรึกษาภาควิชากีตาร์ Advisor in the Guitar Department

ครูตะวันจบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีโปรแกรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลเคยเรียน Guitar Classic กับอาจารย์ สุวิช กลิ่นสมิทธิ์และได้เรียน กับ อ.ปราชญ์ อรุณรังสี ที่ Part Music School นอกจากนี้ ยังได้เรียน Jazz Guitar กับ อ. Dan Phillips ที่ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการทำงาน ครูตะวันได้ทำงานด้านวิชาการและสอนกีตาร์ไฟฟ้าที่ Progress Center Rock School, ทำเพลงและเล่น Backup ให้กับศิลปินต่างๆ, สอนที่ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันทำวง Ganesha สังกัด Spicy Disc แนวทางการสอน ต้องให้เด็กมีความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานให้แข็งแรง เพื่อเค้าจะได้สามารถนำไปพัฒนาต่อในการสร้างงาน ของเค้าเอง
Vision อยากให้คนรักดนตรีไม่ว่าคนฟังหรือคนเล่นดนตรีมี ความเข้าใจในดนตรีมากขึ้นฟังเพลงหรือเล่นดนตรีได้ หลากหลายมากขึ้น

อ. ปิยะวิทย์ ขันธศิริ

ที่ปรึกษาภาควิชาไวโอลิน Advisor in the Violin Department

ครูแชมป์เริ่มเรียนไวลินครั้งแรกกับ รศ.ดร โกวิทย์ ขันธศิริ ผู้เป็นบิดา ต่อมาได้เรียนกับ อ.พรต เรืองศรีมั่น และอ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปแสดงไวโอลินหลายประเทศมีประสบการณ์ การเล่นวง Orchestra เช่นวง TPO, BSO, TYO, CU, KU, NSOฯ ปัจจุบันเป็นศิลปินวง Walrus สังกัด Spicydisc และทํารายการ Music Journey ได้รางวัลชนะเลิศแข่งขัน ดนตรี Chang draft Music Journey to Glastonbury 2007, ได้มีโอกาสเข้าร่วม Master Class กับนักไวโอลินระดับโลก ทั้ง Classic และ Jazz หลายท่าน อาทิ Deni, Rici, Tim Kliphuis (Gypsy Jazz), ได้รับเชิญจาก ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน มา Solo Violin เรื่องลิลิตพระลอ ที่ ประเทศอเมริกาและในสถานทูตไทยที่กรุง Washington Dc, ได้รับเชิญไปแสดงดนตรีในแถบยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, โรมาเนีย นอกจากนี้ ครูแชมป์ยังมี ผลงานการอัด Solo ภาพยนตร์และโฆษณา เช่น หนังเรื่องคนโขน, ขอบคุณที่ได้รัก, คนไทยทิ้งแผ่นดิน อัดเสียงศิลปินเช่น Singular, Thaitanium, Saturday Seiko และ Cocktail

ดร. นลิน วุฒิพงษ์

ที่ปรึกษาภาวิชาขับร้อง Advisor in the Voice Department

ดร.น้อง อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาขับร้องของ สถาบันฯ ที่มีดีกรีปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษ ดร.น้องเรียนขับร้องกับ อ.ดุษฎี พนมยงค์ ก่อนเข้า มหาวิทยาลัย ได้เรียนกับ ผศ.ดวงใจ อมาตยกุล และ อาจารย์ สารา เกษมศรี ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิชา เอกขับร้องคลาสสิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทุน รัฐบาลไทย (ทุนเด็กอัจฉริยะ) คนแรกในรอบ 20 ปี ที่ได้ทุนศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกด้านดนตรี โดยดร.น้องจบการศึกษาปริญญาโท Master Of Music In Jazz Vocal Performance, Department Of Music and Performing Arts Professions, Steinhardt School Of Culture, Education and Human Development, New York University, USA และจบ การศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor Of Philosophy in Popular Music Studies, Department of Music, School Of Humanities, University Of Nottingham, UK. ทางด้านผลงาน ดร.น้องมีผลงานมากมาย ทั้งทาง ด้านเพลงภาพยนตร์และโฆษณาละครเพลงคอนเสิร์ต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานเพลงกับ ค่ายเพลงใหญ่ๆ และร้องคอรัสให้กับศิลปินมากมาย และที่สำคัญดร.น้องยังเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงที่มี ลูกศิษย์ที่เป็นทั้งศิลปินชื่อดังในวงการและศิลปินที่ ผ่านเวทีประกวดต่างๆ อีกมากมาย

อ. เกวลิน ประเสริฐจัง

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและกิจกรรม Academic and Activities Advisor

เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 4 ปี จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) เครื่องมือเอกเปียโนสาขาดนตรีสมัยนิยม จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลและจบการศึกษา Master of Art (with Commendation) สาขา Music Education (Popular Music Pathway) จาก Kingston University ประเทศ อังกฤษ และในปีเดียวกันได้จบการศึกษาระดับ Certificate (Double Degree) สาขา Music Industry Management และEvent Management จาก European School of Economic, Buckingham University ประเทศอังกฤษ อีกด้วย ครูมิลค์ สอบ ผ่าน ABRSM เกรด 8 ปฏิบัติเปียโน และเกรด 5 วิชาทฤษฎี เริ่มสอนเปียโนครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ปี และสอนเรื่อยมาจนถึง ปัจจุบัน มีประสบการณ์การสอนกว่า 13 ปี ถนัดในการสอน ดนตรีหลากหลายแนว เช่น Classical, Pop, Jazz เป็นอาจารย์ สอนเปียโนซึ่งสามารถสอนตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่วัยทำงาน มี ผลงานส่งนักเรียนสอบ ABRSM ได้คะแนนระดับสูง รวมถึงการ ติวนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสถาบันดนตรี ชั้นนำของประเทศ ปัจจุบันนอกจากการเป็นอาจารย์สอนเปียโน และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและกิจกรรมของสถาบันจินตการดนตรี แล้วยังเปิดสอนส่วนตัว และเป็นอาจารย์พิเศษสาขาดนตรี สมัย นิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนทั้งวิชา บรรยายและวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี นอกจากนี้ยังทำงานด้าน กิจกรรม โดยเป็นผู้ดำเนินงานประสานงาน วางแผนและจัด กิจกรรมทั้งทางด้านดนตรีศึกษา และธุรกิจต่างๆ ให้กับหน่วยงาน เอกชนอื่นๆ มากมาย รวมถึงเป็นนักเปียโนที่มีผลงานการแสดง ในการแสดงในกิจกรรมต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ เรียกได้ว่ามีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิชาการ และกิจกรรมมาอย่างครบถ้วน

อ.จิระวรรณ โพธิ์จรัสแสงกุล

ภาควิชาเปียโน (ครูเล็ก)

ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ถนัดการสอนวิชาเปียโนและฟลู้ต ในภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง เคยประกวดร้องเพลงได้รางวัลชนะเลิศในรายการของ Chivas โรงแรม Mandarin Oriental ส่งนักเรียนสอบปฏิบัติวิชาเปียโน ของสถาบัน ABRSM และ Trinity เป็นประจำ

อ.ณัฐฐาวดี ชลายนเดชะ

ภาควิชาเปียโน (ครูลูกหยี)

สอนเปียโนมามากกว่า 15 ปี ติวนักเรียนสอบปฏิบัติวิชาเปียโน ของสถาบัน ABRSM เป็นประจำ เชี่ยวชาญการสอนพื้นฐานเด็กเล็กถึงเกรด 6

อ.ศศิกานต์ สิงโต

ภาควิชาเปียโน (ครูปู)

เริ่มสอนดนตรีมาตั้งแต่ปี 2539 มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมพื้นฐานนักเรียน โดยเฉพาะตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงเกรด 4 ปัจจุบันเป็นครูสอนหลักสูตรเด็กเล็ก วิชาเปียโนกลุ่ม

อ.ขวัญตา พงษ์นราวรรณ

ภาควิชาเปียโน (ครูขวัญ)

ศิลปศาสตร์บัณทิต (ดนตรี) จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาบัณฑิตในสาขาการภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรเปียโนกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก Music For Little Mozarts จาก Alfred's ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2ปีติดต่อกันในการประกวดรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2547 Young Thai Artist Award 2004 สาขาดุริยกวี (Music Composer) และ2548 Young Thai Artist Award 2005 จัดโดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย ในผลงานสำหรับวง Orchestra ครูขวัญเป็นอดีตทีมเขียนเนื้อเพลงจากค่าย Music Bugs นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโฆษณาเทอดพระเกียรติ์ในหลวง โดยเสถียรธรรมสถาน

อ.ปราการ วงส์เกรียงไกร

ภาควิชาเปียโน (ครูป้อม)

นักดนตรีอาชีพบรรเลงเปียโนที่โรงแรม Sheration Grande Sukumwit,Mandarin Oriental Bangkok intercontinental ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ถนัดการสอนนักเรียนต่างชาติ ภาษาอังกฤษ เน้นที่ดนตรีคลาสสิก และส่งนักเรียนสอบสถาบัน ABRSM ทุกปี

อ.พัชรินทร์ ศีรีวนากุล

ภาควิชาเปียโน (ครูตุ๊กตา)

คุณครูตุ๊กตาของเด็กๆมีประสบการณ์การสอนเปียโนมากกว่า 27 ปี ส่งนักเรียนประกวดมาแล้วหลายเวที อาทิ องค์กรดนตรีแห่งประเทศออสเตรเลีย องค์กรดนตรีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Kawai Piano Competition ถนัดการสอนเปียโนสำหรับเด็ก เปียโนกลุ่ม และคุณครูผู้สอนหลักสูตร Music for Little Mozart และหลักสูตร Classroom Music for Little Mozart ที่ผ่านการอบรมและได้รับ Certificate โดยตรงจาก Alfred's Publishing อาจารย์ส่งนักเรียนสอบปฏิบัติวิชาเปียโนของสถาบัน ABRSM และ Trinity Guidhall เป็นประจำอีกด้วย

อ.เตชินท์ วงศ์วราเศรษฐ์

ภาควิชาเปียโน (ครูบอย)

มีประสบการณ์สอนเปียโนมากกว่า 15 ปี ทั้ง Classic Pop Jazz ชำนาญในการส่งเด็กสอบเกรด1-8 เคยเล่นเปียโนที่โรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัญ, Heritage-Sogo เล่นเปียโนและคีย์บอร์ดให้กับละครเวทีและคอนเสิร์ต อ.บอย ได้ศึกษาเปียโนแจ้สกับ อ.นุ (ผอ.ภาควิชา Jazz ม.ศิลปากร) ติวนักเรียนสอบเกรด 1-8 ABRSM, Guildhall –Trinity และเล่นดนตรีให้กับโบสถ์ต่างๆ เคยมีผลงานคริสเตียนออกมาหลายอัลบั้มแล้ว

อ.ปิยาวรรณ พ่วงพิศ

ภาควิชาเปียโน (ครูวรรณ)

7 ปีกับการสอนเปียโน มีความเชี่ยวชาญในการสอนนักเรียนทุกระดับชั้น ส่งนักเรียนสอบปฎิบัติวิชาเปียโนกับสถาบัน ABRSM ทุกรอบและได้คะแนนดีทุกรอบเช่นกัน

อ.ฝนทิพท์ จิตรนากรนุกูร

ภาควิชาเปียโน (ครูฝน)

บัณฑิตจากศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักดนตรีอาชีพ นัก Accompainst ประสบการสอน 9 ปีส่งนักเรียนเข้าประกวดเปียโนรายการ KPN ได้รางวัลรองอันดับ 1ติวนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อสถาบันทางดนตรี วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุลิยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนัดสอนนักเรียนระดับชั้นกลางขึ้นไป และส่งนักเรียนสอบสถาบัน ABRSM เป็นประจำ

อ.พรชนัญ สุรวิชัย

ภาควิชาเปียโน (ครูทิมเก้น)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี เอกการแสดงเปียโน จากวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม อันดับ1) ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล1 st Trinity Awards Thailand ปี 1999,2000,2001 ในการสอบปฏิบัติเปียโนเกรด 5,7,และ 8 ได้รับรางวัล Trinity Exhibition Awards ปี2000,และ 2001 ในการสอบปฏิบัติเปียโนเกรด 8 ได้รับทุนเกียรตินิยมตลอดหลักสูตรการเรียนปริญญาตรี เป็นหนึ่งในวิทยากรในการอบรมครูดนตรีทั่วประเทศ จัดขึ้นที่วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2553 เป็นหนึ่งในคณะผู้จัดทำหนังสือเรียนวิชาดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ วิชาปฏิบัติเปียโน วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.เพาพิลาศ เหมวชิรวรากร

ภาควิชาเปียโน (ครูเก๋)

ประสบการณ์สอนดนตรีมากกว่า 10ปี ที่สถาบันจินตการดนตรี สามารถติวนักเรียนสอบชิงทุน เรียนต่อทางดนตรี ในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัย ABAC เป็นต้น สอนพื้นฐานทางดนตรีให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพในวงการบันเทิง เช่น Albert วง UHT และ พิช กาชัย วง C-QUINT เป็นต้น

อ.สุพิชชา กาลศิริศิลป์

ภาควิชาเปียโน (ครูข้าวแช่)

ศึกษาที่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการทดสอบวิชา piaon เกรด 8 จาก ABRSM และทฤษฎีดนตรีเกรด 8 จาก ABRSM มีประสบการณ์การสอนและติวนักเรียนเพื่อสอบวิชาเปียโนและทฤษฎีของสถาบัน ABRSM

อ.สุรวัฒน์ จิตศาลา

ภาควิชาเปียโน (ครูมาร์ค)

นักเปียโน JAZZ ไฟแรงจากสาขาวิชาการดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒได้รับถ่ายทอดวิชาดนตรี Jazz จากปรมาจารย์นักเปียโน Jazz อ.วินัย โสถิตพันธ์ และต่อยอดความรู้กับอาจารย์เปียโนมากความสามารถ อ.นพพร ไกรฤกษ์ ที่ผ่านเวทีประกวดดนตรี Jazz มาอย่างมากมายปัจจุบันสอนเปียโน POP และ Jazz

อ.มัลลิกา รุ่งโรจน์ทวีรัตน์

ภาควิชาเปียโน (ครูมิว)

นักศึกษาคณะโบราณคดี ดีกรีรองอันดับหนึ่ง การประกวดเปียโนของ Yamaha ปี 2549 ถนัดการสอนเปียโนทั้ง Pop และ Classic

อ.นลินี พจน์ชัยธรรม

ภาควิชาเปียโน (ครูข้าว)

ความสามารถในระดับ ABRSM Grade 8 จบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนจากโรงเรียนจินตนการดนตรี รามอินทรา มีความสนใจทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล

อ.พรรณินทร์ สุขเกษม

ภาควิชาเปียโน (ครูพิณ)

ครูพิณผ่านการสอบเปียโนเกรด 8 จากสถาบัน ABRSM สอนเปียโนที่สถาบันจินตการดนตรีตั้งแต่ปี 2551 ประสบการณ์สอนกว่า 4 ปี ปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.พิชญ์ สุพงษ์

ภาควิชาเปียโน (ครูพิชญ์)

อาจารย์ดีกรีเกรด 8 ABRSM จบปริญญาโท MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยลงแข่งขัน Piano Chopin เข้ารอบชิงชนะเลิศ ครูพิชญ์ถนัดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นต้น-ชั้นกลาง

อ.สุภาพร พลายเวช

ภาควิชาเปียโน (ครูแอร์)

ครูแอร์จบการศึกษาปริญญาโทจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ มศว. ประสานมิตร ส่งนักเรียนสิบ ABRSM, TRINITY, CMI, อดีตครูพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อดีตข้าราชการครูภาควิชานาฏดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีและเคยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของ Walt Disney

อ.สุพิชชา พิทยานนท์

ภาควิชาเปียโน (ครูหนิง)

ประสบการณ์การสอนกว่า 9 ปี สอนพื้นฐานเด็กเล็กจนถึงเกรด 5 สอนเปีโน pop และ classic ส่งนักเรียนสอบเป็นประจำทั้งของสถาบัน ABRSM

อ.ปิยธิดา ศิวกีรัตตนะ

ภาควิชาเปียโน (ครูโป๋ว โป๋ว)

ผ่านการประกวดทั้งในและต่างประเทศ สอบผ่านเปียโนเกรด 8 Trinityถนัดสอนได้ทั้งเปียโนเดี่ยว, MLM, Piano for Kids และส่งสอบทั้ง Trinity, ABRSM, ANZCA (ของออสเตรเลีย) ถนัดการสอนนักเรียนตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปจนถึงเกรด 8

อ.ปัญญา รุกขะศิริชัย

ภาควิชากีตาร์ (ครูปัญญา)

นักดนตรีอาชีพและครูดีเด่น 3 ปีซ้อน ของสถาบันจินตการดนตรี เรียนกับอาจารย์ธนัสชัย ศุภฤกษ์ มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 30 ปี เป็นครูคนที่ 2 ในภาควิชากีตาร์ของสถาบันจินตการดนตรี ถนัดการสอนกีตาร์ Jazz และ Pop

อ.สมิต วิริยะกุล

ภาควิชากีตาร์ (ครูสมิต)

จบจากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม เอกดนตรีสากล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด Hot Wave Music Award ครั้งที่ 4 มีผลงานอัลบัมกับวง Ganesha ได้รางวัลสีสันอวอร์ด 3 รางวัล และเล่น Backup คอนเสิร์ตเบิร์ดกะฮาร์ท และศิลปินทั่วไปอยู่สม่ำเสมอ

อ.กริชทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา

ภาควิชากีตาร์ (ครูมาร์ค)

แขวงวิชา Music Entertainment วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาและนักดนตรีอาชีพ เครื่องมือเอกกีต้าร์ไฟฟ้า เล่นดนตรีทั่วไป งาน Event ถนัดการสอนวิชากีต้าร์โปร่งและกีต้าร์ไฟฟ้า

อ.เจษฎา เอกศุภพรชัยกุล

ภาควิชากีตาร์ (ครูเจษ)

ครูเจษ ตัวใหญ่แต่ใจดี จบการศึกษาจากแขนงวิชา Music Business วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกเบสไฟฟ้า มือเบสวงสุขสบาย และ Ose Band ชนะการประกวด FAT BAND RHYTHM & HORNS ปัจจุบันสอนวิชา Ukulele

อ.ธนธัส ภูมิภูวนนท์

ภาควิชาไวโอลิน

นักดนตรีอาชีพ อาจารย์ประจำโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ประสบการณ์กว่า 30 ปี มีศิษย์ที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีหลายท่าน ถนัดการสอนทั้งวิชาทฤษฎี และปฏิบัติ ทั้งดนตรีแนว Pop และ Classic

อ.กริช เมฆรา

ภาควิชาไวโอลิน (ครูปิ๊ค)

นักไวโอลินจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสมาชิกในวง Thailand Philharmonic Orchestra สามารถสอน และส่งนักเรียนสอบสถาบัน Trinity ได้อันดับ 1 ของประเทศ

อ.พรสุดา พิกุลน้อย

ภาควิชาไวโอลิน

ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์์ ผลงานทางด้านดนตรี Thammasat University Symphony Orchestra, Siam Sinfonietta, Bangkok Charity Orchestra Jazz และ Pop

อ.ธัญวรรษ สนธิรัตน

ภาควิชาไวโอลิน

จบปริญญาตรี สาขาดุรยางคศิลป์ตะวันตก เอกการแสดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ1 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา MA MUSIC จาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์การสอนดนตรีมากกว่า 6 ปี รวมถึงการร่วมบรรเลงในวงออเคสตร้า ปัจจุบันเป็นสมาชิกวง CU Symphony Orchestra และวง Bangkok Symphony Orchestra (BSO)

อ.อารยา กุลนพฤกษ์

ภาควิชาเครื่องเป่า (ครูกวาง)

เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 13 ปี จบปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือเอก Clarinet ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Thailand Clarinet Champetition 2013 และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมาย สามารถสอนได้หลายเครื่อง เช่น Clarinet และ Saxophone

อ.ภูเก็ต อารีสมาน

ภาควิชาเครื่องเป่า

เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 13 ปี จบปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือเอก Clarinet ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Thailand Clarinet Champetition 2013 และยังมีผลงานอื่นๆ อีกมากมาย สามารถสอนได้หลายเครื่อง เช่น Clarinet และ Saxophone

อ.ทนงชัย พุทธศร

ภาควิชากลอง

จบการศึกษาจากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ทำอัลบัมกับวง Ganesha ได้เล่นBackup ให้ศิลปินและคอนเสิร์ตใหญ่ๆ มากมาย เช่น เบิร์ดกะฮาร์ท, คอนเสิร์ต AF ฯลฯ

อ.ชโลธร ชมจันทร์

ภาควิชากลอง (ครูเอ็ม)

แขนงวิชา Music Entertainment เอกกลอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มือกลองวง Abbey Road วงรองชนะเลิศจากการแข่งขัน Coke Music Award 2011

อ.นัฐพล เทพพิทักษ์

ภาควิชากลอง (ครูถั่ว)

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย ศิลปกร คณะดุริยางค์ศาสตร์ สาขา Jazz เอก กลองชุด ปี 2552 เข้ารอบสุดท้ายการประกวด Thailand Jazz Completion ปี 2550 ได้รางวัลสีสันอวอด 3 รางวัลกับวง Ganesha อัลบั้ม เชี๊ยะ ปี 2552 เล่น Backup ใฟ้ค่าย Sony Music ให้วง Singular และสอนที่ Yamaha และ KPN

อ.สุภาพร จันทร์ศิริ

ภาควิชาอิเลคโทนิคออร์แกน (ครูสุภาพร)

ประสบการณ์สอนมามากกว่า 20 ปี เป็นรุ่นบุกเบิกสถาบันจินตการดนตรี เคยส่งนักเรียนประกวดรายการอิเล็กทรอนิกออร์แกน ได้รางวัลชนะเลิศ สอนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ สอนเพลง Pop

อ.นลินี พจน์ชัยธรรม

ภาควิชาเปียโน (ครูข้าว)

ความสามารถในระดับ ABRSM Grade 8 จบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนจากโรงเรียนจินตนการดนตรี รามอินทรา มีความสนใจทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล

อ.สุภาพร พลายเวช

ภาควิชาเปียโน (ครูแอร์)

ครูแอร์จบการศึกษาปริญญาโทจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ มศว. ประสานมิตร ส่งนักเรียนสิบ ABRSM, TRINITY, CMI, อดีตครูพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร อดีตข้าราชการครูภาควิชานาฏดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรีและเคยเป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของ Walt Disney

อ.จักริน จันทรภุมมะ

ภาควิชาดนตรีไทย (ครูปั้น)

ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ดุริยางคศิลป์ จากรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถนัดวิชาดนตรีไทย ทั้งขิม ซอด้วง ซออู้ จะเข้ อาจารย์ยังมีความสามารถในการสอนดนตรีต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี อีกด้วย

อ.โอฬาร ปฐมาขจรพงศ์

ภาควิชาขับร้อง (ครูโอฬาร)

เริ่มร้องเพลงตั้งแต่ปี 2542 ส่งนักเรียนเข้าประกวดหลายๆเวที และส่งนักเรียนเพื่อสอบปฏิบัติวิชาขับร้อง ของสถาบัน ABRSM สามารถสอนการร้องเพลงได้หลากหลายแนว ทั้ง ลูกทุ่ง, Pop, R&B, Rock, Jass ตั้งแต่ Class เด็กเล็กจนถึง Class ผู้ใหญ่ เชี่ยวชาญการสอนร้อง Classic เป็นพิเศษ

อ.ชาลิสา จงเจริญชัยกุล

ภาควิชาขับร้อง (ครูเบล)

จบการศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์ เอก Voice สาขาการแสดงดนตรี มหาวิทยาศิลปากร ปัจจุบันได้รับการโค้ชและร่วมงานกับ Stefan Sanchez จาก Grand opera (Thailand) ประสบการณ์สอนกว่า 5 ปี สามารถสอนร้องเพลง Classic และ Pop ได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ และส่งนักเรียนสอบปฏิบัติขับร้องกับสถาบัน ABRSM เป็นประจำทุกปี

อ.ลินทร์พิตา จินดาภู

ภาควิชาขับร้อง (ครูหญิง)

จบการศึกษาจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา Music Business เอก Voice มีประสบการณ์การทำงานร้องเพลงงาน Event ต่างๆ งานโฆษณา พิธีกร และเป็นอดีตนักร้องนำวง Pretty Please

อ.วัสพร สิงหเสนี

ภาควิชาขับร้อง (ครูเบล)

บัณฑิตใหม่ไฟแรง จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เอกวิชาขับร้อง (Voice) ถนัดสอนทั้งเพลง Pop และ Jazz สอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อ. สุดาพิมพ์ โพธิภักติ

ภาควิชาขับร้อง (ครูจ๋า)

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท Master of Science in Arts Administration จาก Shenandoah University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงาน ทวิภพ เดอะ มิวสิคัล, ฟ้าจรดทราย เดอะ มิวสิคัล, สี่แผ่นดิน เดอะ มิวสิคัล, ละครเพลง Cabaret ที่ Shenandoah University, เป็นผู้จัดและนักแสดงในคอนเสิร์ตการกุศล Musical...Musicals ทั้ง 3 ครั้ง, ละครข้ามเวลาหารัก และล่าสุดคือ เรยา เดอะ มิวสิคัล

อ. อุมาพร สุขชัย

ภาควิชาขับร้อง (ครูแนน)

จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เอกขับร้อง ประสบการณ์การสอน 11 ปี ถนัดแนวการสอน Pop Music ผลงานทางดนตรี ขับร้องเพลง อย่าอยู่อย่างอยาก ร่วมกับศิลปิน P2Warship และขับร้องในอัลบั้ม Bossa Blossom 3, ค่ายสนามหลวง GMM Grammy. ร้อง Backup Chorus ในคอนเสิร์ตศิลปินต่างๆ อาทิ Thaitanium, Peck Aof Ice, Bie The Star, เบิร์ดกะฮาร์ท และร้อง Chorus ในรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 3 - ปี 8